Prawo rodzinne i opiekuńcze

Rozwody i podział majątku wspólnego

Sprawy o rozwód i podział majątku wspólnego cechuje często duży stopień skomplikowania. Wymagają analizy wielu faktów i zdarzeń, gdyż postępowanie sądowe obejmuje ustalenia w zakresie winy w rozkładzie pożycia małżeńskiego, władzy rodzicielskiej, kontaktów z dziećmi, alimentów, sposobu korzystania ze wspólnego mieszkania a nawet eksmisji ze wspólnego mieszkania, zaś w zakresie podziału majątku wspólnego ustalenie składników tego majątku, ich wartości, sposobu podziału, rozliczeń pomiędzy majątkiem wspólnym a majątkami osobistymi, wysokości spłat. Sprawy te niosą też ze sobą ogromny bagaż emocji, który niejednokrotnie utrudnia stronie właściwe reprezentowanie swoich interesów. Zaangażowanie doświadczonego pełnomocnika pomaga zatem nie tylko uzyskać korzystne rozstrzygnięcie ale też złagodzić stres związany z udziałem w sprawie.

Od początku mojej praktyki zawodowej sprawy o rozwód i będące ich następstwem sprawy o podział majątku wspólnego stanowią jedno z głównych źródeł mojej specjalizacji. Dzięki bogatemu doświadczeniu jestem w stanie doradzić Klientowi sposób postępowania, by możliwie kompleksowo uregulować jego sytuację życiową i majątkową związaną z rozwodem. W niektórych sprawach oznacza to potrzebę łagodzenia napięć, w innych zdecydowanej walki o prawa Klienta. Nadrzędnym celem jest uzyskanie jak najkorzystniejszego rozstrzygnięcia mając na uwadze potrzeby materialne i niematerialne a także przyszłe interesy Klienta.

Alimenty

Sprawy alimentacyjne dotyczą najczęściej alimentów na rzecz małoletnich dzieci, na rzecz dorosłych dzieci, które nadal się uczą i nie są w stanie się samodzielnie utrzymać lub na rzecz byłych małżonków. Także w czasie trwania małżeństwa można domagać się zasądzenia od małżonka należności tytułem przyczyniania się do zaspokajania potrzeb rodziny, jeżeli obowiązku tego nie wykonuje dobrowolnie. Udział pełnomocnika w tego rodzaju sprawach jest często kluczowy, gdyż alimenty raz ustalone nie mogą być zmienione tak długo jak długo nie nastąpi istotna zmiana okoliczności.

Prowadząc sprawę o alimenty koncentruję się na dokładnej analizie uzasadnionych potrzeb osoby uprawnionej. Sposób ich przedstawienia i wykazania przed sądem jest kluczowy dla powodzenia sprawy. Istotne jest także właściwe odniesienie się do możliwości zarobkowych obowiązanego, który często usiłuje ukryć lub pomniejszyć swoje rzeczywiste dochody. W tego rodzaju sprawach ważna jest także umiejętność prowadzenia negocjacji, gdyż sąd przede wszystkim nakłania strony do zawarcia ugody, a dobrze poprowadzone rokowania pozwalają zaoszczędzić Klientowi wiele czasu i stresu. Wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw alimentacyjnych pozwala mi czuć się pewnie negocjując w imieniu Klienta wysokość alimentów bądź przekonując sąd do zasądzenia wnioskowanej kwoty. Przy dobrej współpracy z Klientem uzyskanie satysfakcjonującej wysokości alimentów jest jak najbardziej możliwe.

Władza rodzicielska i kontakty z dzieckiem

Sprawy dotyczące wykonywania władzy rodzicielskiej i uregulowania kontaktów z małoletnimi dziećmi, niejednokrotnie wynikają z konfliktów i nieumiejętności porozumienia pomiędzy rodzicami. Niewłaściwie poprowadzone mogą doprowadzić do eskalacji konfliktu, który realnie odbije się negatywnie na życiu małoletnich dzieci. Udział w sprawie pełnomocnika, jako osoby niezaangażowanej emocjonalnie, może bardzo pomóc w osiągnięciu oczekiwanego rezultatu przy uwzględnieniu nadrzędnego celu postępowania jakim jest dobro dziecka.

Od wielu lat reprezentuję zarówno matki, jak i ojców we wszystkich sprawach dotyczących władzy rodzicielskiej, ustalenia pochodzenia dziecka oraz kontaktów z dzieckiem, a także postępowaniach o wydanie zarządzeń opiekuńczych. Analizując stan faktyczny doradzam Klientowi najwłaściwszy dla niego sposób postępowania, mając na uwadze konsekwencje podejmowanych działań i możliwe scenariusze rozwoju sytuacji. Jeżeli jest taka potrzeba i możliwość proponuję podjęcie mediacji celem wypracowania takich rozwiązań, które zabezpieczą potrzeby dziecka i zapobiegną eskalacji konfliktu.

Postępowanie w sprawach nieletnich

Zdarza się niestety, że już osoby małoletnie popadają w konflikt z prawem, który skutkuje wszczęciem przeciwko nieletniemu postępowania o demoralizację lub o czyn karalny. Postępowanie to toczy się przed sądem rodzinnym i może być brzemienne w skutki. Najbardziej dolegliwą sankcją jest umieszczenie w zakładzie poprawczym, które może zaważyć na całym życiu nieletniego.

W ramach mojej praktyki zawodowej występuję w imieniu nieletnich Klientów w sprawach prowadzonych przez sądy rodzinne na wszystkich etapach postępowania, począwszy od wysłuchania nieletniego, poprzez postępowanie przed sądem, aż po postępowanie wykonawcze.Podejmuję się zarówno obrony nieletniego, jak i reprezentowania interesów pokrzywdzonego czynem popełnionym przez osobę nieletnią. W tego rodzaju sprawach wyróżnia mnie nie tylko wiedza i doświadczenie ale też odpowiednie podejście do nieletniego Klienta, gdyż należy pamiętać, że celem postępowania jest przede wszystkim wychowanie sprawcy i dążenie do korzystnej zmiany jego zachowania na przyszłość.

Zasady współpracy oraz honorarium ustalane są indywidualnie, w oparciu o stopień skomplikowania sprawy oraz ilość czasu, niezbędny do jej przeprowadzenia.


Kontakt

Adwokat Tomasz Kiereś

ul. Mennicza 1
43 - 400 Cieszyn

tel. kom. +48 507 400 359
tel. 33 852 52 55
t.kieres@adwokat-cieszyn.pl